TR
Avrasya E�itim ve Literat�r DergisiYl:2017 Say: 7 Alan: Alan Eitimi

Tofig Abdulhasanli
XƏLL RZA ULUTRKN POEZYASINDA VƏTƏNSEVƏRLIYN VƏ QƏHRƏMANLIIN POETK ƏKS
 
Məqalə məllifləri Xəlil Rza Ulutrkn poeziyasn tədqiqata cəlb etmi, maraql mlahizələr irəli srm, elmi nəticələrə nail olmudur. Tədqiqatda haql olaraq qeyd edilir ki, airin Qəflət ləkəsi, Yadm, Gl yastq və sair bu kimi erləri yksək vətəndalq alovu ilə seildiyi kimi, forma əlvanl cəhətdən də airin lirik imkanlarnn geniliyindən xəbər verir. X.Rzann tribun lirikasnda eirimizin ən yax ənənələri zaman hadisələrinə həssas, poetik mnasibət, cəmiyyətin, xalqn ur və hissələrini, nə ilə yaamasn lirik mənin əxsin sərvətiləri səciyyəsində təqdim etmək ənənələrinin təsiri ox qabarqdr.

Anahtar Kelimeler: elmi nəticələr, tədqiqat, yadm, airin lirikas, xalqn ur və hissləri


THE POETIC REFLECTION OF PATRIOTISM AND HEROISM IN THE POETRY OF XALIL RZA ULUTURK
 
Authors of the article have researched Khalil Rza Uluturks poetry, they have presented interest views and obtained scientific results. Over the research work there justice have been noted that writers poems like as Ignorance spot, My coevals, Gulyastig and etc. are chosen by their civil fire and predict the huge lyrical possibilities of writer in the point of view of their forms difference. In the tribune Kh.Rzas lyric best poem traditions are revealed. They are: sensitive relation to todays events, poetic relations, and the influence of the presentation tradition to community, people consciousness and feel, to their living on lyric level.

Keywords: scientific results, оver the research, my coevals, lyrical possibilities, of the presentation tradition to community


Detay

ÇERK