TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2017  Sayı: 7  Alan: Alan Eğitimi

Tofig Abdulhasanli
XƏLİL RZA ULUTÜRKÜN POEZİYASINDA VƏTƏNSEVƏRLIYİN VƏ QƏHRƏMANLIĞIN POETİK ƏKSİ
 
Məqalə müəllifləri Xəlil Rza Ulutürkün poeziyasını tədqiqata cəlb etmiş, maraqlı mülahizələr irəli sürmüş, elmi nəticələrə nail olmuşdur. Tədqiqatda haqlı olaraq qeyd edilir ki, şairin «Qəflət ləkəsi», «Yaşıdım», «Gül yastıq» və sair bu kimi şerləri yüksək vətəndaşlıq alovu ilə seçildiyi kimi, forma əlvanlığı cəhətdən də şairin lirik imkanlarının genişliyindən xəbər verir. X.Rzanın tribun lirikasında şeirimizin ən yaxşı ənənələri – zaman hadisələrinə həssas, poetik münasibət, cəmiyyətin, xalqın şüur və hissələrini, nə ilə yaşamasını lirik «mən»in şəxsin sərvətiləri səciyyəsində təqdim etmək ənənələrinin təsiri çox qabarıqdır.

Anahtar Kelimeler: elmi nəticələr, tədqiqat, yaşıdım, şairin lirikası, xalqın şüur və hissləri


THE POETIC REFLECTION OF PATRIOTISM AND HEROISM IN THE POETRY OF XALIL RZA ULUTURK
 
Authors of the article have researched Khalil Rza Uluturk’s poetry, they have presented interest views and obtained scientific results. Over the research work there justice have been noted that writer’s poems like as “Ignorance spot”, “My coevals”, “Gulyastig” and etc. are chosen by their civil fire and predict the huge lyrical possibilities of writer in the point of view of their form’s difference. In the tribune Kh.Rza’s lyric best poem traditions are revealed. They are: sensitive relation to today’s events, poetic relations, and the influence of the presentation tradition to community, people consciousness and feel, to their living on lyric level.

Keywords: scientific results, оver the research, my coevals, lyrical possibilities, of the presentation tradition to community


Detay

İÇERİK