TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2018  Sayı: 8  Alan: Eğitim

Elif Erol, Özge Buran Köse, Duyunç Koçöz, Canan Ertürk
Aile Yapısı ve Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Çocuk Sorunları ile İlişkisi
 
Çocuk kliniğinde karşılaşılan çocuk sorunları ile ailelerin tutumları arasında belli ilişkiler vardır. Çocuk sorunlarına bakıldığında aile özelliklerinden ve yetiştirme tutumlarından kaynaklanan pek çok sorun göze çarpar. Bu araştırma İstanbul il genelinde 169 aileyle soru-cevap ile Conners ve PARİ derecelendirme ölçekleri yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; demokratik ve eşitlikçi tutum arttıkça, çocuklarda görülen hiperaktivite semptomlarının da arttığı; hiperaktivite puanları ile gelir durumu, annenin eğitimi ve kardeşe sahip olma durumunun ilişkili olduğu; eğitim durumuna bakıldığında lisans ve önlisans mezunu annelerin çocuklarının ilkokul mezunlarının çocuklarına göre hiperaktivite puanının daha yüksek olduğu; davranım bozukluğu semptomlarının erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha fazla olduğu ailenin eğitim düzeyi arttıkça aşırı koruyuculuk ve sıkı disiplin puanları azaldığı, demokratiklik puanının arttığı; sıkı disiplin puanının sürpriz çocuklarda ailenin çocuğu planlı olarak dünyaya getirmesi durumundan -ister tüp bebek ister normal yollarla olsun- daha yüksek olduğu; aşırı koruyuculuk, ev kadınlığının reddi ve sıkı disiplin alt boyutlarının daha düşük gelirli gruplarda daha yüksek olduğu, demokratiklik ve eşitlik boyutunun gelir arttıkça arttığı; annenin ev kadınlığını reddi puanları ile ailenin sahip olduğu çocuk sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur. Yanısıra Anneliğini “anlayışlı” olarak tanımlayanların çocuklarında “davranım bozukluğu”, “karşı gelme”, “dikkat eksikliği” ve “hiperaktivite” puanları tanımlamayanlara göre anlamlı oranla daha düşük bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: aile tutumu, dikkat, hiperaktivite, davranım, karşı gelme bozukluğu.


The Relations of Parenting Style and Attitudes on Different Psychological Problems of Children
 
In pediatric clinic, there are certain relationships between child problems which are encountered and family attitudes. Considering child problems, certain issues attract the attention stemming from family characteristics and their raising attitudes. This study is conducted in İstanbul province through Conners and PARI rating scales with 169 families. As democratic and equalitarian attitude increase, hiperactivity symptoms of the children also increase. There is correlation between hiperactivity scores and income status and between mother education and having sibling. Conduct disorder symptoms of boys are higher than girls; as the education level of family rises, overprotection and strict discipline scores reduce and democratic attitude scores rise. Strict discipline scores are higher in families for unintentioned children than planned children; overprotection, rejection of housewife role and strict discipline sub-dimensions are higher in low income group. Democratic and equalitarian dimensions are higher as income rises; there is significant relationship between number of children family have and mothers’ rejection of housewife role scores; “hiperactivity”, “attention deficit”, “oppositional defiance” and “conduct disorder” scores are significantly lower in children of mothers who describe themselves as “insightful” in comparison with mothers who do not describe themselves this way.

Keywords: parental attitude, learning, hyperactivity, conduct disorder, attention, oppositional defiance


Detay

İÇERİK