TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2018  Sayı: 8  Alan: Eğitim Bilimleri

Buse ÇELİK
DESTİNASYON PAZARLAMASINDA YÖRESEL MUTFAĞIN ÖNEMİ: BALKAN MUTFAĞINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
 
Destinasyon pazarlama yöntemlerine ilişkin yapılan çalışmaların birçoğu, söz konusu destinasyonların doğal kaynakları ve çekicilikleri gibi somut kültürel mirasını ön plana çıkarmaya yöneliktir. Oysa bir bölgenin kültürel mirası aynı zamanda soyut unsurları da içermekte ve o bölgenin tanıtımında daha bütüncül davranmayı sağlamaktadır. Bu bağlamda, özellikle son yıllarda gastronomi turizmine verilen önem ile birlikte yöresel mutfak kültürü de destinasyon pazarlaması çalışmalarında ön plana çıkartılarak bu konuya yönelik çalışmalar artmıştır. Yöresel mutfak kültürünün destinasyon tanıtımını hızlandıracağı fikrinden hareketle yapılan bu çalışmanın konusunu, gerek doğal güzellikleri gerekse zengin kültürü nedeniyle turizm potansiyeli yüksek olan Balkan bölgesi oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise; bir Balkan ülkesi olan Makedonya’nın yemek kültürünü tanıtarak bu kültürün Makedonya bölge tanıtımında nasıl kullanılabileceğine yönelik bir kavramsal değerlendirme ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışmanın ilk bölümünde yöresel mutfak kültürünün kültürel miras ve turizm içerisindeki önemi vurgulanmış, daha sonra Makedonya’nın mutfak kültürü tanıtılmış ve son bölümde ise Makedonya mutfağının destinasyon tanıtımında satış geliştirici bir araç olarak nasıl kullanılabileceğine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Destinasyon pazarlaması, yöresel mutfak, kültürel miras


THE IMPORTANCE OF LOCAL CUISINE IN DESTINATION MARKETING: A CASE OF THE BALKAN CUISINE
 
A lot of focus has been put on cultural heritage, for example natural resources and attractiveness of destinations in the studies on destination marketing. However, the cultural heritage of a region also includes abstract elements and provides a more holistic approach to the promotion of the region. In this context, especially with the importance given to the gastronomic tourism in recent years, local culinary culture has been on the increase in the studies on destination marketing. Based on the idea that local cuisine is gaining importance in the presentation of a destination, this study focuses on the Balkan region, which has a high tourism potential due to its diversity in natural beauty and rich in culture. The aim of this study is to introduce the culinary art of Macedonia, a Balkan country, and presenting a conceptual assessment of how this cult can be used in the promotion of Macedonia as a tourist destination. In the first part of the study, the local culinary heritage’s culture and importance of tourism are emphasized, then the culinary culture of Macedonia is introduced in the last part. Suggestions on how to use the Macedonia cuisine as a sales tool in the presentation of the destination have been elaborated.

Keywords: Destination marketing, cultural heritage, local cuisine.


Detay

İÇERİK