TR
Avrasya E�itim ve Literat�r DergisiYl:2018 Say: 8 Alan: Eitim Bilimleri

Aziza SYZDYKOVA, Aktolkin ABUBAKROVA, Abishov Nurzhan ORINBASAROLU, Almas KURALBAYEV
KAZAKSTAN TURZMNN SWOT ANALZ VE TURZM POLTKALARININ TOWS MATRS LE DEERLENDRLMES
 
Kazakistann bamszlna kavumasndan bu yana birok alanda gelitirdii devlet politikalar, (ekonomi, sanayi, kalknma, istihdam, eitim, i ve d politika, yabanc yatrm v.b.) gnmz koullarna uyum srecinde ve lke geleceini ekillendirmeyi ama edinerek hazrlanmaktadr. Bu politikalarn ierisinde, ekonomik tercihler ve ncelikler belirlenerek turizm politikas konusunda da almalar ne srlmektedir. Bu alma erevesinde Kazakistann turizm pazarnda ve turizm politikasnda yapt admlar incelenmekle birlikte turizm politikasn etkileyen ve bu politikalardan etkilenen temel alanlar belirlenip; bu alanlarn turizm ile olan ilikileri ortaya konulmaya allmtr. Ayrca, Kazakistan turizminin gelecei ve turizm sektr bakmndan ne gibi deimelere ve gelimelere yol aaca da almann bir dier unsurunu oluturmaktadr. Dier yandan Kazakistan turizm potansiyeli ve turizm politikalar erevesinde yaplan aratrma sonucunda lke turizminin gl ve zayf ynleri, tehdit ve frsatlar saptanmaya allarak SWOT analizi yaplmtr. Ayrca mevcut turizm faaliyetleri ve uygulanan politikalardaki zayf ynlerin giderilmesi, tehditlerin frsata dntrlmesi nerileri TOWS matrisi yntemi ile desteklenmitir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Politikas, Kazakistan Turizmi, SWOT Analizi, TOWS Matrisi


SWOT ANALYSIS OF KAZAKHSTAN TOURISM AND EVALUATION OF TOURISM POLICIES WITH TOWS MATRIX
 
State politics, which has been developed since the attainment of Kazakhstan's independence, has been prepared with the aim of shaping the future of the country (economy, industry, development, employment, education, domestic and foreign policy, foreign investment etc.). Within these policies, economic preferences and priorities are determined and also studies on tourism policy are suggested. In this study, the steps that Kazakhstan made in tourism market and tourism policy are investigated, and the main fields affecting tourism policy and affected by these policies are determined; The relationship between these areas and tourism has been tried to be revealed. In addition, Kazakhstan constitutes another element of the study of how tourism and tourism will change in terms of tourism and the future of tourism. On the other hand, SWOT analysis was conducted by trying to determine the strengths, weaknesses, threats and opportunities of the country's tourism in Kazakhstan as a result of the research done in the framework of tourism potential and tourism policies. In addition to existing tourism activities and the elimination of weaknesses in the implementation of the policy recommendations to be transformed into an opportunity is supported by the threat TOWS matrix method.

Keywords: Tourism Policy, Tourism in Kazakhstan, SWOT Analysis, TOWS Matrix


Detay

ÇERK