TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2018  Sayı: 8  Alan: Eğitim Bilimleri

Aziza SYZDYKOVA, Aktolkin ABUBAKİROVA, Abishov Nurzhan ORINBASAROĞLU, Almas KURALBAYEV
KAZAKİSTAN TURİZMİNİN SWOT ANALİZİ VE TURİZM POLİTİKALARININ TOWS MATRİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kazakistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından bu yana birçok alanda geliştirdiği devlet politikaları, (ekonomi, sanayi, kalkınma, istihdam, eğitim, iç ve dış politika, yabancı yatırım v.b.) günümüz koşullarına uyum sürecinde ve ülke geleceğini şekillendirmeyi amaç edinerek hazırlanmaktadır. Bu politikaların içerisinde, ekonomik tercihler ve öncelikler belirlenerek turizm politikası konusunda da çalışmalar öne sürülmektedir. Bu çalışma çerçevesinde Kazakistan’ın turizm pazarında ve turizm politikasında yaptığı adımlar incelenmekle birlikte turizm politikasını etkileyen ve bu politikalardan etkilenen temel alanlar belirlenip; bu alanların turizm ile olan ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Kazakistan turizminin geleceği ve turizm sektörü bakımından ne gibi değişmelere ve gelişmelere yol açacağı da çalışmanın bir diğer unsurunu oluşturmaktadır. Diğer yandan Kazakistan turizm potansiyeli ve turizm politikaları çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda ülke turizminin güçlü ve zayıf yönleri, tehdit ve fırsatları saptanmaya çalışılarak SWOT analizi yapılmıştır. Ayrıca mevcut turizm faaliyetleri ve uygulanan politikalardaki zayıf yönlerin giderilmesi, tehditlerin fırsata dönüştürülmesi önerileri TOWS matrisi yöntemi ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Politikası, Kazakistan Turizmi, SWOT Analizi, TOWS Matrisi


SWOT ANALYSIS OF KAZAKHSTAN TOURISM AND EVALUATION OF TOURISM POLICIES WITH TOWS MATRIX
 
State politics, which has been developed since the attainment of Kazakhstan's independence, has been prepared with the aim of shaping the future of the country (economy, industry, development, employment, education, domestic and foreign policy, foreign investment etc.). Within these policies, economic preferences and priorities are determined and also studies on tourism policy are suggested. In this study, the steps that Kazakhstan made in tourism market and tourism policy are investigated, and the main fields affecting tourism policy and affected by these policies are determined; The relationship between these areas and tourism has been tried to be revealed. In addition, Kazakhstan constitutes another element of the study of how tourism and tourism will change in terms of tourism and the future of tourism. On the other hand, SWOT analysis was conducted by trying to determine the strengths, weaknesses, threats and opportunities of the country's tourism in Kazakhstan as a result of the research done in the framework of tourism potential and tourism policies. In addition to existing tourism activities and the elimination of weaknesses in the implementation of the policy recommendations to be transformed into an opportunity is supported by the threat TOWS matrix method.

Keywords: Tourism Policy, Tourism in Kazakhstan, SWOT Analysis, TOWS Matrix


Detay

İÇERİK