TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Alan Eğitimi

Jehad ALOWYD, Necmiye Tülin İRGE
EĞİTİM ORTAMINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI: İSTANBUL’DAKİ ARAP EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLER ÖRNEĞİ
 
Eğitim ortamı tüm eğitim faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturan her türlü fiziksel ortamdır. Fiziksel ortamın yeterliliği ise, öğrenmenin temel unsurudur ve öğrenme performansına katkıda bulunur. Bu çalışmanın amacı, eğitim ortamının yeterliliği algısına yönelik bir ölçek geliştirerek, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaparak literatüre sunmaktır. Örneklem olarak, İstanbul’da faaliyet gösteren Arap okullarında, görev yapan öğretmenler ve yöneticiler ele alınmıştır. Bu süreçte ilk olarak madde havuzu oluşturulmuştur. Uzman görüşlerine sunulan maddelerin kapsam geçerliği sağlandıktan sonra pilot çalışma ile olası hatalar ve eksiklikler giderilmeye çalışılmış ve 31 maddeden oluşan ölçek son halini almıştır. Uygulama 181 kişiye yönelik gerçekleştirilmiştir. Maddelerin ayırt edicilik güçlerini belirlemek için madde-toplam korelasyonu hesaplanmış ve t testi kullanılarak üst %27’lik ile alt %27’lik grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığı incelenmiştir. Düzeltilmiş madde toplam puan korelasyonları 0.576 ile 0.793 arasında değişmektedir. Test sonuçları, üst ve alt grupların madde ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğunu göstermiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için öncelikle Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış ve toplam varyansın %72.43’ünü açıklayan 4 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Her bir boyuta yönelik güvenilirlik kriteri Cronbach Alpha (CA) değerleri ve anketin geneline yönelik CA değeri 0.70 değerinin üzerinde beklenen şekilde elde edilmiştir. AFA’dan elde edilen madde-faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model uyumu test edilmiş ve ölçeğin iki faktörlü yapısının uyum indekslerinin iyi uyum kararı sonucunda doğrulandığı görülmüştür. Bu sonuçlara bağlı olarak; sınıf ortamı, bina koşulları, donanım ve ilişkiler alt boyutlarından oluşan eğitim ortamı değerlendirme ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Ortamı, Geçerlik, Güvenirlik, Arap Okulları


THE EVALUATION SCALE OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT, THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY: THE CASE OF TEACHERS AND MANAGERS WORKING IN ARAB EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ISTANBUL
 
The educational environment is any physical environment that constitutes an important part of all educational activities. The adequacy of the physical environment is the main element of learning and contributes to learning performance. The aim of this study is to develop a scale for the perception of the competence of the educational environment and present it to the literature by making a validity and reliability study. As an example, teachers and administrators working in Arab schools operating in Istanbul are considered. In this process, the first item pool was created. After the content validity of the items submitted to the expert opinions was provided, possible errors and deficiencies were tried to be eliminated with the pilot study and the scale consisting of 31 items was finalized. The application was carried out for 181 people. In order to determine the discrimination power of the items, the item-total correlation was calculated and the significance of the difference between the item averages of the upper 27% and lower 27% groups was examined using the t test. Corrected item total score correlations vary between 0.576 and 0.793. The test results showed that all the differences between the item averages of the upper and lower groups were significant. In order to determine the construct validity of the scale, Explanatory Factor Analysis (EFA) was performed first and a 4-factor structure that explains 72.43% of the total variance was obtained. Reliability criteria Cronbach's Alpha (CA) values for each dimension and CA value for the overall questionnaire were obtained as expected above 0.70. Model fit was tested with the confirmatory factor analysis (CFA) of the item-factor structure obtained from EFA, and it was seen that the fit indices of the two-factor structure of the scale were confirmed as a result of the good fit decision. Depending on these results; it has been determined that the education environment assessment scale, which consists of classroom environment, building conditions, equipment and relations sub-dimensions, is a valid and reliable measurement tool.

Keywords: Education Environment, Validity, Reliability, Arab Schools


Detay

İÇERİK