TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Zihinsel Engelliler Eğitimi

Burcu KILINÇ SAVRUL, Kübra ÖÇEL
TÜRKİYE’DE SEÇİLİ EKONOMİK DEĞİŞKENLERİN KADIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINA ETKİSİ
 
Ekonomik gelişmelerin temeli üretim faktörlerinin en verimli şekilde kullanılmasıdır. Bu faktörlerin ilk sırasında emek faktörü gelmektedir. Kadınların işgücüne katılımı da ekonomik kalkınma açısından önem taşımaktadır. Bir ülkede kadın işgücüne katılım oranı aynı zamanda o ülkenin sosyal yapısını da göstermektedir. Büyüme, ücret ve eğitim faktörleri kadının işgücü piyasasında yer alma durumuna etki etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kadının işgücüne katılım durumu ve katılımını etkileyen büyüme, ücret ve eğitim seçili ekonomik değişkenlerin etkisi ele alınmıştır. Türkiye’de kadın istihdamının sektörel dağılımına da değinilmiştir. Ekonometrik analizde kullanılan model Türkiye’de büyüme, eğitim ve ücretlerin, kadın işgücüne katılımına yönelik ilişkilerini belirlemektedir. Uygulanan ekonometrik analizdeki veriler 2000-2018 dönemini içeren yıllık verilerdir. Verilerin ortak başlama yılı 2000 olduğundan dolayı yalnızca 19 veri ile çalışılmıştır. Bu yüzden non-parametrik yöntemler içinde az veri durumunda çok etkin tahminler sağlayan Kernel regresyon yöntemi tercih edilmiştir. Analiz sonucuna göre; eğitim değişkeni ücret ve büyüme değişkenlerini geride bırakarak kadının işgücüne katılımında birinci sırada yer almıştır. Kat sayı büyüklüklerine göre eğitim değişkeninden sonra ücret ve ardından da büyüme gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın İşgücü, İşgücüne Katılım, Büyüme, Ücret, Eğitim


IMPACT OF CHOSEN ECONOMIC VARIABLES ON FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION RATE IN TURKEY
 
The fundamental of economic developments is the usage of production factors in the most productive way. The very first of these factors is the factor of labor. The participation of women to the labor force is crucial fort he economic growth. The ratio of the women’s participation to labor force also indicates the social structure of that country. The factors of growth, wage and education affects the involvement of women in the workfoce market. In this study, the participation of women to workforce in Turkey, and the chosen economic variables like growth, wage and education are discussed. Besides, the sectoral distribution of women employment is also reviewed. The model used in the econometric analysis determines the relations between growth, wage and education in terms of women participation to workforce. Since the common starting year of the data was 2000, only 19 data were studied. Thus, among the non-parametric techniques Kernel Regression is preferred due to its success in estimates in case of poor data. According to the results of the analysis, the variables of education takes first place by surpassing the variables of growth andwage. With regards to their coefficients the wage precedes the growth after the variables of education.

Keywords: Women Labour Force, Labour Force Participation, Growth, Wage, Education.


Detay

İÇERİK