TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2020  Sayı: 13  Alan: Alan Eğitimi

Şefika TOPALAK
MEB ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARINDA YER ALAN MÜZİK ESERLERİNİN KONU ANALİZİ
 
Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Anadolu liseleri öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan müzik eserleri konularının tematik analizinin yapılması ve eserlerin hangi konularda yoğunlaştığının ortaya konmasını amaçlayarak yapılmıştır. Çalışmada milli eğitim bakanlığı tarafından yayımlanan Anadolu liseleri öğretmen kılavuz kitapları farklı değişkenler el alınarak gruplandırılmış ve araştırmacı tarafından geliştirilen “müzik eseri inceleme formu” aracılığı ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda MEB Anadolu liseleri müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarında her sınıf için kitaplarda yer alan tüm eserler öncelikle Türk ve dünya müzikleri olarak kategorize edilmiştir. Bu işlemin ardından tüm eserler konu temalarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca Türk müziği türleri de kendi aralarında Türk halk müziği, Türk sanat müziği, okul şarkıları, marşlarımız, film müzikleri, pop müziği ve çağdaş Türk müziği olmak üzere sınıflandırılmıştır. Tabloların altında tema ve alt temalarda müzik eserleri isimleri ile belirtilerek ilgili alt temayı hangi eserlerin oluşturduğu açıklanmıştır. Analiz sonuçlarına göre kitaplarda yer alan eserlerde Türk müziğinin dünya müziği örneklerinden daha çok yer aldığı, Türk müziği temasına işaret eden eserlerde en sık rastlanan alt temanın aşk-sevda ve aşk acısı ayrılık olduğu, en az rastlanan alt temaların “dürüstlük, sevgi, dostluk ve barış” içeriğinde olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına dayanarak Dünya müziği örnekleri ve çağdaş Türk müziğinin seçkin örneklerini oluşturan eserlere daha çok yer verilmesi gerektiği, eser seçimlerinde aşk temalı şarkıların frekansının azaltılması, sevgi, dostluk ve barış, doğa, dürüstlük vatan sevgisi gibi konularda daha fazla esere yer verilmesi bunlara ek olarak da saygı, insan hakları ve şiddetin kötülüğü-zararları gibi konularda sözler içeren eserlerin eklenmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anadolu Liseleri, Müzik Eğitimi, MEB


THE SUBJECT ANALYSIS OF THE MUSIC WORKS IN THE MEB ANATOLIAN HIGH SCHOOL TEACHERS GUIDE BOOKS
 
This research was carried out with the aim of making thematic analysis of the subjects of musical works in the Ministry of National Education (MONE) Anatolian high school teachers' guidebooks and revealing on which subjects the works are concentrated. In the study, Anatolian high school’s teacher guidebooks published by the MONE were grouped by taking different variables into consideration and subjected to content analysis through the "musical work review form" developed by the researcher. As a result of the analysis, all the works in the books for each grade in the teacher guide books of the Anatolian high schools music lesson were primarily categorized as Turkish and world music. After this process, all works are organized according to subject themes. In addition, Turkish music genres are also classified as Turkish folk music, Turkish classical music, school songs, anthems, film music, pop music and contemporary Turkish music. Under the tables, the names of the musical pieces in the themes and sub-themes are specified and it is explained which works constitute the sub-theme. According to the analysis results, Turkish music is included in the works in the books more than the examples of world music, The most common sub-themes in the works pointing to the theme of Turkish music are love-love and the pain of love separation, It was determined that the least common sub-themes are in the content of "honesty, love, friendship and peace". Based on the results of the study, it is necessary to include more works that constitute examples of world music and contemporary Turkish music, to reduce the frequency of love-themed songs in the selection of songs, to include more works on topics such as love, friendship and peace, nature, honesty, homeland love, and respect, humanity. It has been suggested to add works that contain words on issues such as rights and the bad-harms of violence.

Keywords: High School, Music, MONE


Detay

İÇERİK