TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2021  Sayı: 14  Alan: Okul Öncesi Öğretmenliği

Özle IŞIMAN
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL ÖNCESİ MÜFREDATININ UYGULAMA DÜZEYİNİN İLK OKUMA YAZMA SÜRECİ
 
Sosyo-kültürel ve bilimsel teknolojik dinamikler, toplumlarda insanların beklentilerini belirlerken, toplumun değişen beklentileri de insanların sahip olması gereken özellikleri belirlemektedir. Günümüz toplumları hızlı, doğru, kapsamlı ve kapsamlı okuyan, okumaktan zevk alan, bilgiyi keşfetmekten, bilgiyi keşfetmekten ve yorumlamaktan yüksek zihinsel yeteneklere sahip ve uygun bilgi birikimine sahip insanlar aramaktadırlar. Bir ülkenin kalkınma düzeyini belirleme; Ülkenin okuryazarlık düzeyini, o ülkede yayınlanan kitapların sayısını, bu sayının nüfusa oranını ve okumak için harcanan zamanı hesap edilmektedir. Bu, okumanın önemini ortaya çıkarır. Uygulama sırasında oluşturulan eğitim programlarının geliştirilmesinden sorumlu olan öğretmenlerin programa inanmaları ve onları işe almaya değer görmeleri, programın amacına ulaşmada neredeyse belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu çalışma öğretmen görüşlerine göre okul öncesi müfredatının uygulama düzeyinin ilk okumayazma sürecine etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci kısımda kavramsal çerçeve ile birlikte literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Üçüncü ve son kısımda konuya ilişkin bir analiz gerçekleştirilerek, sonuç ve önerilerinden bahsedilmiştir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programlarının değerlendirme sürecini gözden geçirmek ve bu programların nasıl değerlendirileceğini belirlemektir. Bu araştırma nitel bir araştırmadır ve belge tarama modeli kullanılarak yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Program Değerlendirme, Okul Öncesi Eğitim Programı


THE PRIMARY READING PROCESS OF THE IMPLEMENTATION LEVEL OF THE PRESCHOOL CURRICULUM ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS
 
While socio-cultural and scientific-technological dynamics determine the expectations of people in societies, the changing expectations of the society determine the characteristics that people should have. Today's societies are looking for people who read quickly, accurately, comprehensively and comprehensively, enjoy reading, have high mental abilities and have appropriate knowledge to discover, discover and interpret information. Determining the level of development of a country; It calculates the literacy level of the country, the number of books published in that country, the ratio of this number to the population and the time spent reading. This brings out the importance of reading. The fact that the teachers, who are responsible for the development of the training programs created during the implementation, believe in the program and consider it worthwhile to employ them, plays an almost decisive role in achieving the purpose of the program. This study is carried out in order to measure the effect of the application level of the preschool curriculum on the first literacy process according to the opinions of the teachers. In this context, our study consists of three parts. In the first and second parts, a literature review was carried out together with the conceptual framework. In the third and last part, an analysis on the subject was carried out and the results and suggestions were mentioned. The aim of this study is to review the evaluation process of pre-school education programs in our country and to determine how these programs will be evaluated. This research is a qualitative research and was conducted using document scanning model.

Keywords: Pre-School Education, Program Evaluation, Pre-School Education Program.


Detay

İÇERİK