TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2021  Sayı: 14  Alan: Zihinsel Engelliler Eğitimi

Sirad Jafar Mohamed ADEN
TÜRKİYE SOMALİ İLİŞKİLERİNDE İNSANİ YARDIM ANLAYIŞI
 
Bu çalışmada insani yardım kavramı ve bu kavramın hangi durumlarda, hangi ilkelere bağlı olarak ele alındığı incelenmiştir. Doğal afetler, çatışmalar ve savaşlar ile diğer nedenler insani yardım davranışını gerekli kılan durumlar olarak ifada edilir ve bu davranış gerçekleştirilirken insancıllık, yansızlık, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri ile hareket edilir. Bu kavramın temel alındığı araştırmada,Türkiye ve Somali arasındaki ikili ilişki tarihi günümüz tarihine denk gelecek kadar yakın dır. 2000’li yıllar ile birlikte Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde yaşamış olduğu değişim, o ana kadar Orta Doğu bölgesinde daha diplomatik olarak yürütmüş olduğu ikili ilişkilere aktif katılım sergilemesi ile de kendini göstermiştir. Türkiye’nin siyasi yaklaşımına bağlı olarak Afrika ve Orta Doğu odaklı bir yaklaşım izlemesi bu alanda gerçekleştirmiş olduğu insani yardım eylemlerine de yansımıştır. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler aynı zamanı insani yardım kavramının Türkiye ve Somali arasındaki gelişim sürecini ortaya koymaktadır. Her iki ülkenin de siyasi yaşamlarındaki izlemiş oldukları rollerin büyük bir etkisi ile Türkiye, Somali’de gerçekleşen yardım hareketinin birçok noktada öncüsü olarak ifade edilmiştir. İlk süreçte Türkiye’nin Somali’ye gerçekleşen insani yardımları bölge halkının acılarına karşılık vermek, ihtiyaçlarına karşılık vermek ve bunun için erzak, gıda, sağlık, gibi pek çok alanda yardım sağlamak ve bunları kalıcı hale getirmek amacı ile eğitim, sağlık, bankacılık, bürokrasi alanında yapıcı değişimler ortaya koymak ile başlayan süreç zaman içerisinde Türkiye’nin Somali’nin dış dünyaya duyurulması ve küresel boyutta destek sağlanması adına aktif rol oynadığı bir duruma dönüşmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnsani Yardım, Türkiye, Somali


HUMANITARIAN AID IN TURKEY-SOMALIA RELATIONS
 
In this study, the concept of humanitarian aid and in which cases this concept is considered, depending on what principles. Natural disasters, conflicts and wars with other situations that require humanitarian reasons at IFA in behavior, and this behavior while performing humanity, impartiality, independence and neutrality are moved by the principles of. In the research on which this concept is based, the history of the bilateral relationship between Turkey and Somalia is close enough to coincide with today's history Dec. The change that Turkey has experienced in its domestic and foreign policy since the 2000s has also shown itself by its active participation in bilateral relations, which it has conducted more diplomatically in the Middle East region up to that point. Depending on Turkey's political approach, the African and Middle East-oriented approach has also been reflected in the humanitarian actions it has carried out in this area. Diplomatic relations between the two countries also decry the development of the concept of humanitarian aid between Turkey and Somalia Dec. Turkey has been expressed as a pioneer in many points of the aid movement taking place in Somalia, with a great influence on the roles they have followed in the political lives of both countries. In the first process that occurred in the region of Turkey's humanitarian assistance in Somalia to respond to the suffering of the people, respond to their needs, and supplies, food, health, and make them permanent with the aim to provide assistance in many areas such as education, health, banking, constructive changes put forth in the field of bureaucracy in the process of starting with providing support outside of Somalia and Turkey played an active role on behalf of announcing to the world has turned into a global situation.

Keywords: Humanitarian aid, Turkey, Somalia


Detay

İÇERİK