TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2022  Sayı: 15  Alan: Okul Öncesi Öğretmenliği

Hülya Bahar ZOR
EĞİTİM ŞURALARINDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR VE UYGULANABİLİRLİK DURUMLARI
 
Cumhuriyet döneminde Heyet-i İlmiye ve Eğitim Şurası adlı resmi eğitim toplantısında eğitim ve öğretim konuları ayrıntılı olarak tartışıldı ve belli başlı eğitim ilkeleri belirlenmeye çalışıldı. Temmuz 1921'deki Eğitim Konferansı'na ek olarak, ilk kez Temmuz 1923'te Birinci Bilim Kurulu adına bir toplantı yapıldı. İkinci kez Nisan 1924'te ve üçüncü kez Aralık 1925'ten Ocak 1926'ya kadar. İlköğretim Bilim Kurulu'nun ele aldığı temel konular arasında yatılı bölge okullarının açılması, Sultani'nin adının liseye çevrilmesi, normal okulun 5 yıla çıkarılması, ders kitapları, bireysel öğretmen hakları, Liselerin belirli merkezlerde toplanması, Eğitim ve öğretim dairelerinin kurulması vb. Kapak konuları. Bu kurullarda ilköğretim başta olmak üzere ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları ile ilgili temel konular tartışılmaktadır. 1939-2011 yıllarını kapsayan 18 kongrede hepimiz okul öncesi eğitimi tema olarak taradık, özellikle okul öncesi eğitime ilişkin söyleşiler, karar verme ve uygulama ağırlıklı olarak araştırmamıza yansıdı. .Bilgi kaynağı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kitap halinde yayınlanan şura karar ve belgelerinin yanı sıra ulusal eğitim dergileri, kitaplar, gazeteler, bildiriler, yayınlanmış seminerler, istatistik materyalleri vb. Tüm çalışmalar gözden geçirilmiş ve bu çalışmalardan yola çıkarak özgün fikirlerimizi ortaya koymaya çalıştık. Okul yönetiminin profesyonel bir alan olarak tanımlanması tartışmasının bir kez daha gündeme geldiği ve 2021 eğitim vizyonunda ilgili hedeflere yer verildiği görülmektedir. Yayımlandığı kabul edilen Öğretmen Meslek Kanunu kapsamında okul yöneticilerinin meslek tanımı ve kariyer aşamalarının belirlenmesi beklenmektedir. Türk okul yönetimi tartışmalarının tarihsel gelişiminde MEŞ'in aldığı kararlar önemli rol oynamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2-6 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlediği 19. ve son MEŞ'in ana gündem maddelerinden biri de "eğitim yöneticilerinin kalitesinin artırılması" olarak belirlendi. Bu çalışmada, 1981 yılından bu yana yapılan (19. MEŞ dahil) şuralarda tartışılan konular ile okulun yönetimine ilişkin alınan kararların bir derlemesi ve analizi yapılmıştır

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticiliği, Milli eğitim şuraları, Uzmanlık mesleği, Eğitim yönetimi


DECISIONS AND APPLICABILITY SITUATIONS REGARDING PRE-SCHOOL EDUCATION IN EDUCATIONAL COUNCILS
 
Education and training issues were discussed in detail at the official education meeting called the Heyet-i İlmiye ve Eğitim Şurası in the Republican period and certain educational principles were tried to be determined. In addition to the Education Conference in July 1921, a meeting on behalf of the First Scientific Committee was held for the first time in July 1923. A second time in April 1924 and a third time from December 1925 to January 1926. Among the main issues dealt with by the Primary Education Science Board are the opening of regional boarding schools, the conversion of Sultani's name to a high school, the extension of the regular school to 5 years, textbooks, individual teacher rights, the gathering of high schools in certain centers, the establishment of education and training offices, etc. Cover topics. In these committees, basic issues related to secondary education and higher education institutions, especially primary education, are discussed. In 18 congresses covering the years 1939-2011, we all scanned pre-school education as a theme, especially conversations about pre-school education, decision making and practice were reflected in our research. As a source of information, council decisions and documents published by the Ministry of National Education in book form, as well as national education magazines, books, newspapers, papers, published seminars, statistical materials, etc. All studies were reviewed and we tried to put forward our original ideas based on these studies. It is seen that the debate on defining school management as a professional field has come to the fore once again and the relevant targets are included in the 2021 education vision. Within the scope of the Teacher Profession Law, which is accepted to have been published, it is expected that the job description and career stages of school administrators will be determined. The decisions taken by MEŞ play an important role in the historical development of Turkish school management debates. One of the main agenda items of the 19th and last MEŞ, organized by the Ministry of National Education on 2-6 December 2014, was determined as "increasing the quality of education administrators". In this study, a compilation and analysis of the issues discussed in the councils held since 1981 (including the 19th MEŞ) and the decisions taken regarding the management of the school were made.

Keywords: School management, National education councils, Specialty profession, Education management


Detay

İÇERİK