TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2022  Sayı: 15  Alan: Türkçe Eğitimi

Över BULDU, Kartal AĞAR, Faysal ÇİFTÇİ, Ahmet BARAN,Gurbet ÜLÜMEN
6.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Araştırmada, Ata yayıncılığın hazırlamış olduğu 6. Sınıflar için Türkçe Ders Kitabında bulunan (1.tema ile sınırlı olma üzere) 3 okuma metni, 1 dinleme, 1 serbest okuma metnini değerler eğitimi açısından incelemesi amaçlanmaktadır. Metinlerin değerler eğitimi açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışma evrenini 6. sınıf Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Örneklemi ise aynı kitabın (1.teması ile sınırlı kalmak üzere) 3 okuma, 1 serbest okuma, 1dinleme metninden oluşmaktadır. Bu çalışmada; 6. sınıf Türkçe ders Kitabının 1.temasında bulunan metinler değerler eğitimi yönüyle incelenerek tespit edilmiştir. İçerik (doküman) analizi ile yapılan bu çalışmada önce literatür taraması ardından alan öğretmeni görüşlerine başvurulmuştur. Sonrasında herbir metin özenle araştırmacı tarafınca incelenerek var olan değerler tespit edilmiştir. Tema ve metin temelli tasnif uygulanmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda 6. sınıf Türkçe ders kitabının birinci temasında bulunan “Vermek Çoğalmaktır” adlı metinde; yardımseverlik, saygı, dostluk ve sevgi değerleri tespit edilmiştir. “Canım Aliye Ruhum Filiz” adlı metinde; Sevgi, Dürüstlük, Sorumluluk ve Yardımseverlik değerleri tespit edilmiştir. “Kuğular” adlı metinde; sabır, sevgi, özdenetim, adalet ve sorumluluk değerleri tespit edilmiştir. “Sahibini Unutmayan Köpek” adlı metinde; sevgi, dostluk ve yardımseverlik iken alt değerler ise merhametli olma, vefalı olma, misafirperver olma ve sadık olmadır. “Yaştan Gileyliyim” adlı metinde geçmişe duyulan özlem vardır. Özlem ise Sevgi, Vefa, Merhamet gibi değerleri barındırır. İncelenen ders kitabının 1. Teması, 4 farklı metin türü ve 29 farklı değer barındırması 6. sınıf Türkçe ders Kitabı ders kitabının değerler eğitimi açısından zengin olduğunu, değerleri aktarmada başarılı ve yeterli olduğunu görülmektedir

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Türkçe, Türkçe Ders Kitabı, 6. Sınıf, Kazanım


EXAMINATION OF THE TEXTS IN THE 6TH GRADE TURKISH TEXTBOOKS IN TERMS OF VALUES EDUCATION
 
In the research, it is aimed to examine 3 reading texts, 1 listening and 1 free reading text in the Turkish Textbook for 6th Grades (limited to the 1st theme) prepared by Ata publishing in terms of values education. In this study, which aims to examine the texts in terms of values education, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. The universe of the study consists of the 6th grade Turkish textbook. The sample consists of 3 reading, 1 free reading and 1 listening text of the same book (without being limited to the 1st theme). In this study; The texts in the 1st theme of the 6th grade Turkish textbook were determined by examining them in terms of values education. In this study, which was carried out with content (document) analysis, firstly the literature review was followed by the opinions of the field teachers. Afterwards, each text was carefully examined by the researcher and the existing values were determined. Theme and text-based classification was applied. As a result of the research, in the text called "To Give is to Increase", which is in the first theme of the 6th grade Turkish textbook; helpfulness, respect, friendship and love values were determined. In the text titled “Canım Aliye Ruhum Filiz”; The values of Love, Honesty, Responsibility and Helpfulness have been determined. In the text called “Swans”; patience, love, self-control, justice and responsibility values were determined. In the text titled “The Dog That Does Not Forget Its Owner”; love, friendship and benevolence, while the lower values are being compassionate, loyal, hospitable and loyal. There is a longing for the past in the text called “I am from the age of Giley”. Longing, on the other hand, contains values such as Love, Loyalty and Mercy. It is seen that the examined textbook has the 1st theme, 4 different text types and 29 different values.

Keywords: Values Education, Turkish, Turkish Textbook, 6th Grade, Outcome


Detay

İÇERİK