TR
Eurasian Education & Literature Journal  Yıl:2022  Sayı: 15  Alan: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Ayşenur SIR, Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışmada dinamik geometri yazılımı kullanılarak araştırmacılar tarafından tasarlanmış bir öğretim modülünün öğretmen adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Gerçekleştirilen öğretim deneyinde dinamik bir aksiyomatik sistem olarak Öklid geometrisinin temelleri, temel teoremlerin ispatı, geometrik yapıların inşası üzerinde durulmuştur. Uygulama, Cabri Geometri Dinamik Geometri Yazılımı kullanılarak yapılandırmacı bir yaklaşımla geometrik yapıların oluşturulmasını içeren Geometri-1 ders müfredatını kapsayacak şekilde 12 hafta sürmüştür. Katılımcılar 2016-2017 bahar döneminde Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına kayıtlı Geometri-1 dersini alan 68 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının belirlenen Van Hiele geometri anlama düzeyleri yüzde ve frekans tabloları ile birlikte sunulmuştur. Çalışmada tek örneklem grubu olduğundan ve parametrik testlerin varsayımları karşılandığından grupta yer alan öğrencilerin öntest ve sontest puanlarının kendi içlerinde karşılaştırılabilmesi için bağımlı örneklemler t testi istatistiksel analizi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Buna göre uygulanan teknoloji destekli geometri öğretiminden sonra öğrencilerin geometri anlama düzeylerinde anlamlı düzeyde bir artış meydana gelmiştir. Gerçekleştirilen geometri öğretiminin öğretmen adaylarının geometri anlama düzeylerine olumlu katkı sağladığı ve uygulanan öğretim yönteminin geometri başarısını arttırdığı söylenebilir. Etkili bir geometri öğretimine yönelik dinamik araçlarla zenginleştirilmiş geometri derslerinin geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adayları üzerinde etkisini ortaya koymak önemlidir. Bu çalışmanın bulguları, lisans matematik derslerinin öğretim yöntemlerine katkı sağlayacak ve gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cabri Geometri, dinamik geometri yazılımları, Öklid geometrisi, Van Hiele geometri anlama düzeyleri testi


INVESTIGATING THE PROCESS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS' UNDERSTANDING BASIC GEOMETRIC CONCEPTS WITHIN A TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING ENVIRONMENT
 
In this study, the effect of a teaching experiment module designed by researchers using dynamic geometry software on pre-service teachers' Van Hiele Geometric Thinking Levels was investigated. In the teaching experiment, the foundations of Euclidean geometry as a dynamic axiomatic system, the proof of basic theorems, and the construction of geometric structures were emphasized. The teaching experiment lasted for 12 weeks, covering the Geometry-1 course curriculum, which includes the basic geometry constructions with a constructivist approach using Cabri Geometry Dynamic Geometry Software. Participants of this study involved of 68 pre-service mathematics teachers who took the Geometry-1 course enrolled in Bursa Uludağ University Primary Education Mathematics Teaching program in the spring semester of 2016-2017. The determined Van Hiele geometry comprehension levels of preservice teachers are presented with percentage and frequency tables. Since there was only one sample group in the study and the assumptions of the parametric tests were met, the data were analyzed using dependent samples t-test statistical analysis in order to compare the pretest and posttest scores of the students in the group. Accordingly, after the technology-assisted geometry teaching process applied, there was a significant increase in students' geometry comprehension levels. It was concluded that the geometry teaching carried out contributed positively to the pre-service teachers' level of understanding of geometry and that the applied teaching method increased the success of geometry. It is necessary to recognize the effect of geometry classes enriched with dynamic tools for effective geometry teaching on the pre-service teachers considering them as teachers of the future. The findings of this study will contribute to the instruction methods of undergraduate mathematics courses and give insights to the future researches.

Keywords: Cabri Geometry dynamic geometry software, Euclidian geometry, van Hiele geometric thinking levels


Detay

İÇERİK