TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   9  Area:   Fine Arts Education

Özlem YILDIRIM
ANALYSİS OF THE ADVANTAGES OF GREEN STAR APPLİCATİON İN FİVE STAR HOTELS İN İSTANBUL
 
Tourism is a concept closely related to the environment and sustainability. Natural charm is one of the elements that make up tourism, but this can be transferred further thanks to sustainable tourism. Nowadays businesses no longer profit without giving importance to social responsibility and green practices, Green star project is one of these practices. Inspections of the Ministry of Culture and Tourism have made people to raise awareness and as a result, businesses with the environmental-friendly are given a certificate in their effort to protect the environment. In this study, five-star hotels with green star applications in Istanbul’s advantages were analyzed. First of all, the relationship between sustainable tourism and the environment is mentioned. Furthermore, green hotel management and green marketing are defined. In the scope of the research, five-star hotels in Istanbul were examined. Face to face in-depth interview technique was applied to 11 hotel managers in the working scope. According to the results of the study, all the 11 participating managers stated that green-star hotel management has great advantages.

Keywords: Environment, Sustainability, Tourism, Green Star


İSTANBUL’DA BEŞ YILDIZLI OTELLER DE YEŞİL YILDIZ UYGULAMASININ OTEL İŞLETMECİLİĞİNE SAĞLADIĞI AVANTAJLARIN ANALİZİ
 
Turizm çevre ve sürdürülebilirlikle yakından ilişkisi olan bir kavramdır. Turizmi oluşturan unsurlardan biri olan doğal çekicilik ancak sürdürülebilir turizm sayesinde daha ileriki zamanlara taşınabilir. Günümüzde artık işletmeler kar etmenin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ve yeşil uygulamalara önem vererek hedeflerine ulaşmayı seçmişlerdir. Yeşil yıldız projesi de bunlardan biridir. Bu çalışmada, İstanbul’da bulunan beş yıldızlı otellerin yeşil yıldız uygulamasıyla elde ettikleri avantajları analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle, sürdürülebilir turizm ve çevre arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. Daha sonrasında ise yeşil otelcilik ile yeşil pazarlama kavramları tanımlanmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul bölgesindeki beş yıldızlı otel işletmeleri incelenmiştir. Araştırma için İstanbul’da bulunan 11 otel ile yüz yüze görüşülerek derinlemesine mülakat tekniği uygulanmıştır. Çalışma kapsamın da incelenen beş yıldızlı otellerin yöneticileri ile görüşme sağlanarak kendilerine yeşil yıldız uygulamasıyla ilgili sorular yöneltilmiştir. Çalışma sonucuna göre ise, 11 katılımcının verdiği cevaplar doğrultusunda yeşil yıldızın otel işletmeciliğine çok büyük avantajlar sağladığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Sürdürülebilirlik, Turizm, Yeşil Yıldız


Detail

CONTENT