TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   9  Area:   Fine Arts Education

Yalçın ARSLANTÜRK, Adem BULUT
PROFESSIONAL CHAMBERS AND TOURIST GUIDE RELATIONS IN THE PROFESSION OF TOURIST GUIDANCE: THE CASE OF NEVSEHIR GUIDES’ CHAMBER
 
People are involved in work activities which are generally referred to as jobs or professions. But there are different aspects of “profession” and “job” concepts. There is also an organization in which individuals depend on their occupations. These organizations not only protect the legal rights of individuals in the profession, but also impose some order and limitations on the profession. In Turkey, Tourism guidance law was adopted as a profession. After the professional law, the responsibilities of all individuals who actively carry out the tourism guidance profession have increased. There has been an increase in responsibilities and responsibilities of the members of the vocational chambers of guidance. So far, there have been no studies in our country on tourist guides and guide chambers relations. In this study, an area survey was carried out for tourist guides affiliated with Nevsehir Chamber of guides, and through the research, the perceptions of the tourist guides affiliated with Nevsehir Chamber of guides, the main problems areas and the expectations of the future were determined. The study also aims to contribute to the development and improvement of the relations between the member guides of the guide chambers, tourist guides and guide chambers. As of 01.06.2013, according to the tourist guides statistics, there are 13 regional guide chambers, 10189 guides affiliated to the Association of Tourist Guides. In the field of tourist guidance, there is no research on tourist guide and guide chamber relations. Based on this lack in the literature, the relationship between the guide rooms and the tourist guides will be examined by evaluating each other.

Keywords: Occupation, Professional Chambers, Tourist Guide, Guides Chambers


TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNDE MESLEK ODASI VE TURİST REHBERİ İLİŞKİLERİ: NEVŞEHİR REHBERLER ODASI ÖRNEĞİ
 
İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir çalışma faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu çalışma faaliyetleri genel olarak iş veya meslek olarak adlandırılır. Fakat “iş” ve “meslek” kavramlarının birbirinden farklı yönleri bulunmaktadır. Bireylerin sahip oldukları mesleklerde de bağlı bulundukları bir örgüt vardır. Bu örgütler hem meslekteki bireylerin yasal haklarını korumakta hem de mesleğe bazı düzen ve sınırlamalar getirmektedir. Türkiye’de, turist rehberliği yasa ile bir meslek kabul edilmiştir. Meslek kanununun ardından turist rehberliği mesleğini aktif olarak yapan tüm bireylerin bağlı oldukları meslek odalarına karşı sorumlulukları artmıştır. Buna karşı rehber meslek odalarının da üyelerine karşı yetki ve sorumluluklarında artış ve düzenlemeler olmuştur. Turist rehberi ve rehber odaları ilişkileri konusunda ülkemizde çalışma yapılmamıştır. Çalışmada Nevşehir Rehberler Odası’na bağlı turist rehberlerine yönelik bir alan araştırması yapılmış, araştırma aracılığıyla da Nevşehir Rehberler Odası’na bağlı turist rehberlerinin bu mesleğe ilişkin algıları, temel sorun alanları ve geleceğe ilişkin beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca rehber meslek odalarının üye rehberlerinden beklentileri, turist rehberleri ve rehber odaları ilişkilerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunması hedeflenmektedir. 01.06.2017 tarihi itibariyle ruhsatname sahibi turist rehberleri istatistiklerine göre; Turist Rehberleri Birliği’ne bağlı 13 bölgesel rehber odası, 10189 rehber bulunmaktadır. Turist rehberliği alanında yapılan çalışmalarda, turist rehberi ve rehber odası ilişkileri konusunda bir araştırma bulunmamaktadır. Literatürdeki bu eksiklikten yola çıkarak turist rehberlerinin rehber odaları ile olan ilişkileri karşılıklı değerlendirilerek incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Meslek, Meslek Odaları, Turist Rehberi, Rehber Odaları


Detail

CONTENT