TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   9  Area:   Fine Arts Education

Zekeriya BİNGÖL, Cavadxan QASIMOV
TOURISM PERSPECTIVES OF AZERBAIJAN AND TURKEY IN THE WORLD
 
Consistently changing world laws are sensible demanding that the processes be regulated in new rules and new dimensions. In this sense, the economic reforms initiated by the countries aim to stimulate the sustainability of the events on the national ground. Considering the economic equilibrium here, it is becoming increasingly important to find effective ways to use natural resources in the present and future periods. Additionally, the emergence of terrorist threats and hot war spots is more important in this regard. It is in this sense that the presence of Turkish-Azerbaijani co-operation as a strong economic force in the region is a serious necessity. Realized world significant strategic projects at the same time increase the success of the two countries in the tourism sector. This sector has already proved itself in the reality of modern world with its socio-economic, socio-political, and even diplomatic effectiveness. At the same time, tourism promotes the development of historically existing friendship, brotherhood and cultural heritage based on new socio-economic values between these two countries. The states of Azerbaijan and Turkey are continuing these relations more dynamically within the framework of the one nation two countries.

Keywords: infrastructure, collaboration, reforms, sectoral, sustainable, threatening, consistent, nation, heritage, world, flat, cultural, heritage, etc.


AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏNİN TURİZM PERSPEKTİVLƏRİ DÜNYA MÜSTƏVİSİNDƏ
 
Ardıcıl olaraq dəyişən dünya qanunları meqaiqtisadi proseslərin yeni qaydalarda və yeni müstəvidə tənzimlənməsini tələb etməkdədir. Bu mənada ölkələrin başlatdıqları iqtisadi islahatlar milli zəmindəki tədbirlərin davamlılığına stimul vermək məqsədini daşımaqdadır. Burada iqtisadi tarazlığın nəzərə alınması, hazırkı şəraitdə və gələcək dövrlərdə təbii ehtiyatlardan istifadənin səmərəli yollarının axtarılıb tapılmasında ciddi xəbərdalığa çevrilmişdir. Əlavə olaraq, terror təhdidlərinin və müharibə ocaqlarının yaranması bu istiqamətdəki tədbirliliyi daha da zəruri etməkdədir. Məhz bu mənada regionda güclü iqtisadi güc olaraq təşəkkül tapan Türkiyə və Azərbaycan işbirliyinin varlığı ciddi ehtiyac olaraq özünü göstərməkdədir. Reallaşdırılan dünya əhəmiyyətli strateji layihələr eyni zamanda iki ölkənin turizm sektorundakı uğurları da artırmaqdadır. Bu sektor özünün sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, hətta diplomatik səmərəliliyi ilə artıq müasir dünya gerçəkliyində özünü təsdiq etmişdir. Eyni zamanda turizm iki ölkə arasında tarixən mövcud olan dostluq, qardaşlıq və mədəni irs münasibətlərinin yeni sosial-iqtisadi dəyələr əsasında inkişafına stimul verməkdədir. Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri məhz bu əlaqələri bir millət iki dövlət anlayışı çərçivəsində daha dinamik şəkildə davam etdirməkdədirlər.

Anahtar Kelimeler: infrastruktur, işbirliyi, islahatlar, sektorial, dayanıqlı, təhdid, ardıcıl, millət, irs, dünya, müstəvi, mədəni, irs və s


Detail

CONTENT