TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   11  Area:   Tourism

Zekeriya BİNGÖL, Cavadxan QASIMOV
TOURISM PERSPECTIVES AND ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE HISTORY SILK WAY
 
Socio-economic development of the regulatory process in considering the public contribution, not only across the country, across countries is also open they become the driving force of international economic relations. From time to time this movement became a unified Bridge of continents and continents and encouraged the rapid development of countries at a certain stage of historical development. Every country aiming for economic development also drew attention to the sustainability of the reforms in this field, thus becoming the unity factor in the long-term development of the world economy in general. Processes in which international inexhaustible commodity exchanges, trade turnover, expertise, economic uncertainty, efficient management, stability, integration and many other advantages have emerged have been on the path of development. Naturally, the role of the human factor, which was the guarantor of the economy, natural resources and target use of locomotives, was wonderful here. As can be seen, the dynamic regulatory coordination of the factors listed, a mission with a long history and economic potential, guaranteed the existence of the Silk Road, which in time increased its relevance. Economic flow, change and trade between the countries also provided a solid foundation for a strong and promising tourism potential on the Silk Road.

Keywords: silk road, history, development, tourism, natural, resources


TARİXİ İPƏK YOLU ÜZƏRİNDƏ TURİZM PERSPEKTİVLƏRİ VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF
 
Xalqların sosial-iqtisadi inkişaf proseslərindəki tənzimləyici iştirakına nəzər saldıqda aydın olur ki, onlar təkcə bir ölkə miqyasında deyil, həm də ölkələrarası beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişlər. Zaman-zaman təşəkkül tapan bu gediş, tarixi inkişafın müəyyən mərhələsində ölkələrin sürətli inkişafına stimul olmaqla, materiklərin və qitələrin vəhdət körpüsünə çevrilmişdir. İqtisadi inkişafı hədəfləyən hər bir ölkə sözü gedən sahə üzrə islahatların davamlılığına diqqəti də artırmış və bununla da bütünlükdə dünya iqtisadiyyatının uzunmüddətli inkişafında təkmil və yekdil amil olmuşdur. Beynəlxalq miqyasda əmtəə mübadiləsinin, ticarət dövriyyəsinin, ixtisaslaşmanın, iqtisadi çoşaxəliliyin, səmərəli idarəetmənin, dayanışmanın, inteqrasiyanın və bu kimi bir çox üstünlüklər fonunda milli iqtisadiyyatların tükənməz perspektivlərinin formalaşdığı proseslər müasir günümüzə qədər böyük inkişaf yolu keçmişdir. Təbii ki, burada iqtisadiyyatın lokomitivi hesab olunan təbii ehtiyatların və onlardan məqsədyönlü istifadənin təminatçısı olan insan amilinin rolu olduqca böyük olmuşdur. Göründüyü kimi, sadalanan amillərin dinamik tənzimləyici koordinasiyası uzunəsrlik tarixə və iqtisadi potensiala malik olan missiyanın – İpək Yolunun mövcudluğuna zəmanət vermişdir ki, bu da zaman keçdikcə öz aktuallığını daha da artırmaqdadır. Ölkələrarası iqtisadi axının, mübadilənin və ticarətin təşəkkülü eyni zamanda İpək Yolu üzərində güclü və perspektivli turizm potensialının etibarlı bazasını da yaratmış oldu.

Anahtar Kelimeler: İpək, Yolu, tarixi, inkişaf, turizm, insan, təbii, ehtiyatlar, dünya, inteqrasiya, infrastrukrtur, əmək, zona, milli və s.


Detail

CONTENT