TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   11  Area:   Fine Arts Education

İsmail SINIR
THE IMPORTANCE OF INSTRUMENT RECOGNITION IN MELODIC DICTATION: AN EXPERIMENTAL COMPARISON FOR VIOLIN, FLUTE AND QANUN
 
Dictation as a subfield of musical writing is an important pillar of music education. It is possible to say that writing musical dictation, which can be considered a study of defining voices at musical level, has a long history in the curricula of music education institutions. In the first dictation studies at the Paris Conservatory, while musical passages were initially dictated by students hearing vocals, the organ was later used instead. Since, the main instrument in this study has become the piano. Experimental studies related to the use of other instruments instead of piano within the scope of dictation studies show that, if sufficient education is provided, the use of any instrument in dictation studies is possible with no negative effect on student’s performance. This study was designed with the assumption that when a music student writes dictation with his or her individual instrument, it is more advantageous than the use of other instruments. However, said student can successfully dictate on unfamiliar instruments if necessary training is given. The study has a weak experimental design as it was completed with pre-test/post-test and no control group. The study group consisted of 10 students studying in their 2nd and 3rd years in the Spring 2018-2019 academic year in the Department of Music Education at Mugla Sitki Kocman University Faculty of Education. In selection of the study group, the 2nd and 3rd year student grades received in the Musical Hearing, Reading and Writing course the previous semester were taken into consideration. In the pre-test, post-test and educational work, dictations were asked via violin, flute and qanun and the questions were selected from the literature of these instruments. After the pre-test, training was conducted for 4 weeks, one hour per week for each instrument, and the post-test questions were asked. As a result of the study, it was seen that the students were more successful in dictations written with violin in the pre-test study than with other instruments. However, this difference was closed in the post-test after the training study with students demonstrating success with the violin as well as with flute and qanun.

Keywords: Musical Dictation, Violin, Flute, Qanun, Musical Experiments


TEKSESLİ DİKTE ÇALIŞMALARINDA ÇALGIYI TANIMANIN ÖNEMİ: KEMAN, FLÜT VE KANUN ÇALGILARI İLE DENEYSEL BİR KARŞILAŞTIRMA
 
Müziksel yazmanın bir alt alanı olarak dikte çalışması, müzik eğitiminin önemli bir ayağıdır. Müziksel diktenin, müzik eğitimi veren kurumların müfredatlarında köklü bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Paris konservatuvarındaki ilk dikte çalışmalarında öğrencilerin vokalle seslendirdikleri müziksel pasajların dikte edilirken, sonra vokal yerine org kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra ise bu çalışmanın temel çalgısı piyano olagelmiştir. Bu çalışma, bir müzik öğrencisinin bireysel çalgısı ile dikte yazarken, diğer çalgılara göre daha avantajlı olacağı, ancak gerekli çalışmalar yapıldığı takdirde tanımadığı enstrümanlarla da başarılı bir şekilde dikte yazabileceği varsayımıyla kurgulanmıştır. Çalışma, desen olarak zayıf deneysel bir desende olup, öntest-sontest kontrol grupsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Çalışma grubu, MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2018-2019 bahar yarıyılında 2. ve 3. sınıflarda öğrenim gören ve bireysel çalgıları keman olan 10 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubu seçilirken, 2. ve 3. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin bir önceki yarıyılda MİOY dersinden aldıkları başarı notları dikkate alınmış, sınıf ortalamalarının bir standart sapma puanı altında ve üstünde kalan öğrenciler çalışma dışında bırakılmış ve bu aralıktaki keman öğrencileri çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Öntest, sontest ve eğitim çalışmasında dikteler keman, flüt ve kanun ile sorulmuş, sorular bu çalgılara ait literatürden seçilmiştir. Öntest sonrasında 4 hafta boyunca, her çalgı için hafta da birer saat olacak şekilde eğitim çalışması gerçekleştirilmiş, ardından yapılan sontest soruları sorulmuştur. Çalışma sonucunda, öntest çalışmasında öğrencilerin keman ile yazdıkları diktelerde diğerlerine göre daha başarılı oldukları, ancak eğitim çalışmasının ardından yapılan sontestte bu farkın kapandığı, öğrencilerin flüt ve kanun ile kemana yakın bir başarı elde ettikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Müziksel Dikte, Keman, Flüt, Kanun, Müziksel Deneyim


Detail

CONTENT