TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   11  Area:   Tourism

Aziza SYZDYKOVA
RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS
 
This study examines the causal relationships between tourism revenues and economic growth in 15 transition countries for the period 1995-2018. In the empirical analysis, panel causality analysis, which takes account of dependence and heterogeneity between countries, is used. According to the empirical results, 3 out of 15 transition countries (Bosnia and Herzegovina, Russia and Ukraine) showed a one-way relationship from tourism revenues to economic growth and a two-way relationship in Macedonia, Serbia and Montenegro. For Kazakhstan and Azerbaijan there was a one-way relationship from economic growth to tourism revenues, while for other countries there was no relationship between the two variables. The empirical findings provide important policy outcomes for the 15 transition countries studied.

Keywords: tourism revenues, transition economies, growth, panel causality


GEÇIŞ ÜLKELERINDE TURİZM VE EKONOMIK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERI ANALIZI
 
Bu çalışma, 1995-2018 dönemi için 15 geçiş ülkesinde turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkileri incelemektedir. Ampirik analizde ülkeler arasında bağımlılık ve heterojenliği hesaba katan panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Ampirik sonuçlara göre 15 geçiş ülkesinin 3’ünde (Bosna Hersek, Rusya ve Ukrayna) turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da ise çift yönlü ilişki tespit edilmiştir. Kazakistan ve Azerbaycan için ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru tek yönlü ilişki bulunurken, diğer ülkeler için iki değişken arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Ampirik bulgular, incelenen 15 geçiş ülkesi için önemli politika sonuçları sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: turizm gelirleri, geçiş ekonomileri, büyüme, panel nedensellik


Detail

CONTENT