TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   11  Area:   Turkish Folklore

Ahmet Selim DOĞAN
THE ERZURUM KOÇERİ (GÖÇERİ) BARI
 
Folk dance is the expression of the concepts such as emotions, thoughts, beliefs and lifestyles of the society with the usage of music and rhythm. The figures that form the folk dance have a long history. Every movement has a meaning, a basis and a past. The cultural assets brought by the Turks during their transition from Central Asia to Anatolia were intertwined and merged with Anatolian culture, which has been home to many civilizations since the early ages. The geographical conditions, climate and livelihoods of the said geography affected the culture of the dance as well as the way of life. As a result of this interaction, variety of dances as well as dance types were developed. These species are named as bars, halay, horon, zeybek, karsilamas, karsilamas with spoons, hora, yalli. It was found that our subject matter koçeri, one of our bar type dances, was played in many parts of Anatolia and even among Armenian folk dances under the name of kochari. Koçeri which is played in bar and halay type dances is known with such names as koçeri, köçeri, koççari, koççı, göçeri. The dance starts with closed embrace and then continues with an open embrace by clamping the palms of the hands and ends with the open embrace in Erzurum. It is found to be a dance with animal imitation among the Erzurum folk dances. Written, visual and electronic sources and literature related to the subject are reviewed and Erzurum koçeri bar is examined.

Keywords: Bar, halay, koçeri, folk dance.


ERZURUM KOÇERİ (GÖÇERİ) BARI
 
Halk oyunları toplumun duygu, düşünce, inanç, yaşam biçimi gibi kavramlarını müzik ve ritmi kullanarak hareketlerle ifade etmesidir. Halk oyununu oluşturan figürler zamanın derinliklerinden gelen köklü bir geçmişe sahiptir. Her hareketin mutlaka bir anlamı, bir dayanağı ve bir geçmişi vardır. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geçişlerinde getirdikleri kültür varlıkları, ilk çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu kültürüyle iç içe geçmiş ve kaynaşmıştır. Gelinen coğrafyanın coğrafi koşulları, iklimi, geçim kaynakları yaşam biçimlerini etkilediği gibi oyun kültürünü de etkilemiştir. Bu etkileşim sonucunda oyunlarda çeşitlilik yanı sıra oyun türleri de gelişmiştir. Bu türler bar, halay, horon, zeybek, karşılama, kaşıklı karşılama, hora, yallı şeklinde adlandırılmıştır. Çalışmamıza konu olan koçeri oyunu bar türü halk oyunlarımızdan olup, Erzurum dışında Anadolu’nun birçok bölgesinde hatta Ermeni halk oyunlarında kochari adıyla oynandığı tespit edilmiştir. Bar ve halay türü oyunlarda oynanan koçeri köçeri, koççari, koççeri, göçeri gibi adlarla bilinmektedir. Erzurum’da kapalı tutuşla başlayan oyun daha sonra eller avuç içlerinden kenetlenerek açık tutuşla devam eder ve açık tutuşla bitirilir. Erzurum halk oyunlarında hayvan taklitli bir oyun olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili yazılı, görsel ve elektronik kaynaklarla birlikte literatür taranmış, Erzurum koçeri barı, incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bar, halay, koçeri, halk oyunu.


Detail

CONTENT