TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   11  Area:   Sports Science

Banu BAKIRCI, Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN
THE ROLE OF YOUTH PEOPLE IN SPORT TOURISM
 
Youth can be defined as the period between childhood and adulthood where physical, social and mental/psychological change is experienced and that affects the process of gaining identity. Among the concepts mentioned together with youth is sport. When evaluating sport in life pattern/lifestyle, the age factor and regular exercise take great important. Sports activities refer to a wide range that can be carried out in groups and on the basis of team play such as volleyball, as well as individual play in the form of intelligence game such as chess. In addition, people who move not just regional, and also from local to world countries, and from world countries to locality to participate in events, such as matches and competitions as athletes or spectators are considered within the scope of sport tourism. Accordingly, the impact of sports activities on national economies, public health and social life emerges. Based on all this information, the study aimed to determine the current status and trends/tendencies of youthes participating in sports activities in the tourism industry on the basis of Muğla province and to determine the economic impact on tourism. In this respect, based on case study, secondary data and data from face-to-face interviews were used. As a result of the study, it was understood that as of 2019, even though 74 thousand 147 people took part as licensed athletes under the federation in Muğla, 9 thousand 475 were active in sports. The most popular sports branches were revealed to be football, scouting, sailing, volleyball, chess, kickbox, karate and rowing. With organizing 15 events per year in Fethiye alone, reaching an average number of 7,500 athletes and providing 1.275.000 TL income depending on two-nights stay is another important result determined in the study. According to the results, supporting the sports activities (opening sports centers, etc.) will not only positively affect individual and community health, but will also create economic impacts.

Keywords: Sport Tourism, Youth, Athlete


SPOR TURİZMİNDE GENÇLERİN ROLÜ
 
Gençlik, bedensel, sosyal ve ruhsal/psikolojik değişimin yaşandığı çocuklukla yetişkinlik arasında yer alan ve bireyin kimlik kazanma sürecini de etkileyen dönem olarak tanımlanabilir. Gençlik ile birlikte anılan kavramlar arasında ‘‘spor’' yer almaktadır. Sporun bir yaşam biçimi içerisinde değerlendirilmesinde yaş faktörünün ve düzenli yapılmasının önemi büyüktür. Spor faaliyetleri, voleybol gibi takım oyunu temelinde ve gruplar halinde yapılabilen, aynı zamanda satranç gibi zekâ oyunu şeklinde bireysel de gerçekleştirilebilen geniş bir yelpazeyi ifade eder. Ayrıca maçlar, yarışmalar gibi etkinliklere sporcu veya izleyici olarak katılmak için yalnız bölgesel değil, aynı zamanda yerelden dünya ülkelerine ve dünya ülkelerinden yerele doğru yer değiştiren kişiler de spor turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla spor faaliyetlerinin ülke ekonomilerine, toplum sağlığına ve sosyal yaşama olan etkisi ortaya çıkmaktadır.Tüm bu bilgilerden hareketle çalışmada turizm endüstrisinde Muğla ili temelinde spor faaliyetlerine katılan gençlerin mevcut durumunun ve eğilimlerinin irdelenmesi ile turizme olan ekonomik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bakımdan durum çalışması temel alınarak ikincil ve yüz yüze görüşme tekniğiyle elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Muğla’da 2019 yılı itibariyle 74 bin 147 kişinin federasyona bağlı lisanslı sporcu olarak yer almasına rağmen 9 bin 475’inin aktif olarak spor yaptığı anlaşılmıştır. En çok ilgi gösterilen spor branşlarının ise futbol, izcilik, yelken, voleybol, satranç, kick boks, karate ve kürek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Yalnız Fethiye’de yılda ortalama 15 organizasyon düzenlenmesi sonucu ortalama 7.500 sporcu sayısına ulaşılması ve iki gecelik konaklama yapıldığı takdirde yaklaşık 1.275.000 TL gelir sağlanması, çalışmada belirlenen önemli bir diğer sonuçtur. Bu sonuçlara göre spor faaliyetlerinin desteklenmesi (spor merkezleri açılması vb.), birey ve toplum sağlığını olumlu etkileyeceği gibi, aynı zamanda ekonomik etkiler de yaratacaktır.

Anahtar Kelimeler: Spor Turizmi, Gençlik, Sporcu


Detail

CONTENT