TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   11  Area:   Turkish Folklore

Cansu AĞAN, Begüm TEPE, Çağla ÖZER, Raci EKİNCİ
SUSTAINABILITY OF SHERBET IN THE TURKISH CUISINE
 
The varieties of the products offered by the Central Asian and Anatolian lands, the richness of the culinary culture developed through interaction with many different cultures over a long historical process, The new tastes developed in the palaces of the empires such as Seljuk and Ottoman, and the eating and drinking habits changing region by region with their traditions and customs are the main factors that play a role in gaining the structure of Turkish Culinary Culture. However, the loss of these existing values, knowledge, experience and habits due to industrialization does not enable the sustainability of our important historical wealth. In Turkish culinary culture, hot or cold drinkable sherbets, which are made from flowers, spices and almost all fruits and have different colors and aromas, have an important place. The aim of this study is to examine the place in Turkish culinary culture, history, variety, importance in special days and the changing until today of sherbets with the intention of drawing attention sustainability as a cultural heritage.

Keywords: Culture, Cultural Heritage, Sherbet, Turkish Culinary, Turkish Culinary Culture


TÜRK MUTFAĞI’NDA ŞERBETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
 
Orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürünlerdeki çeşitlilik, uzun bir tarihsel süreç boyunca birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan etkileşimle gelişen yemek kültüründeki zenginliği, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında gelişen yeni tatlar, gelenek ve görenekleriyle yöreden yöreye değişen yeme içme alışkanlıkları Türk Mutfak kültürümüzün yapısını kazanmasında rol oynayan başlıca faktörlerdir. Ancak günümüzde bu var olan değerlerin, bilginin, tecrübenin ve alışkanlıkların her toplumda olduğu gibi ülkemiz için de sanayileşmeye bağlı olarak kaybolması önemli tarihsel zenginliğimizin sürdürülebilirliğini mümkün kılmamaktadır. Türk Mutfak kültüründe içecekler konusu altında, çiçek, baharat ve hemen hemen her meyveden yapılan besleyici özellikte, hoş kokulu, farklı renk ve aromaya sahip sıcak ya da soğuk içilebilen şerbetler önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, şerbetlerin kültürel miras olarak sürdürebilirliğine dikkat çekmek amacıyla mutfak kültürümüzdeki yeri, tarihçesi, çeşitliliği, özel günlerdeki önemi ve günümüze gelene kadar oluşan değişiklikler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Miras, Türk Mutfağı, Türk Mutfak Kültürü, Şerbet


Detail

CONTENT