TR
ISSN: 2149-3510
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Education & Literature Journal Year:  2019  Volume:   11  Area:   Fine Arts Education

Şefika TOPALAK, Tarkan YAZICI
INVESTIGATION OF GRADUATE THESIS MADE WITH RESPECT FOR MUSIC EDUCATION OF THE CLASSROOM TRAINING IN TURKEY
 
The purpose of this study, which is conducted on classroom training music education in Turkey to investigate the graduate thesis. In this context, it is taken up in Turkey until 2019 and made access to the National Council of Higher Education Thesis Center is open 47 graduate theses terms of different variables, grouped in variables being considered. The study was a qualitative research and the data were obtained through document analysis. The sample of the study was determined by criterion sampling which is one of the purposive sampling strategies. In order to examine the theses reached, each thesis was subjected to content analysis using the Graduate Thesis Review Form developed by the researchers. The postgraduate theses of music education about classroom training; (1) the gender of the researchers, (2) years and types of dissertations, (3) the institutes under study, (4) the titles of consultants, (5) methodology, (6) data collection tools, (7) sample / study group sizes, (8) ) the qualifications of the participants, (9) subject areas and (10) the distribution according to the university. According to the results of the research; The highest proportion of the thesis studies examined is composed of master's theses; the most dissertation was conducted in 2019; thirteen doctoral dissertations and one proficiency in arts dissertation; most studies were carried out at Gazi University and Educational Sciences Institutes; In the studies, mostly document analysis was used by using quantitative and qualitative research methods; It has been found that male researchers do more studies than female researchers.

Keywords: Classroom Training, Music, Music Education, Graduate Theses.


TÜRKİYE’DE SINIF EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILMIŞ MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sınıf eğitimi ile ilgili yapılmış olan müzik eğitimi lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu bağlamda Türkiye’de 2019 yılına kadar yapılan ve YÖK Ulusal Tez Merkezinde erişime açık olan 62 lisansüstü tez farklı değişkenler açısından ele alınıp, dikkate alınan değişkenler doğrultusunda gruplandırılmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup, veriler doküman analizi incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere çalışmanın amacına yönelik olarak her bir tez araştırmacılar tarafından geliştirilen “Lisansüstü Tez İnceleme Formu”nun kullanılmasıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Sınıf eğitimi ile ilgili yapılmış olan müzik eğitimi lisansüstü tezleri; (1) araştırmacıların cinsiyetlerine, (2) yıllara ve tez türlerine, (3) çalışma yapılan enstitülere, (4) danışman ünvanlarına, (5) yöntemine, (6) veri toplama araçlarına, (7) örneklem/çalışma grubu büyüklüklerine, (8) katılımcıların niteliklerine, (9) konu alanlarına ve (10) çalışma yapılan üniversiteye göre dağılımı olmak üzere on ana başlık üzerinde toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; incelenen tez çalışmaları arasında en büyük oranı yüksek lisans tezlerinin oluşturduğu; en çok tez çalışmasının 2019 yılında yapıldığı; çalışma konusu ile ilgili on üç doktora tezinin ve bir sanatta yeterlilik tezinin yapıldığı; en çok çalışmanın Gazi Üniversitesinde ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde gerçekleştirildiği; yapılan çalışmalarda daha çok nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin kullanılarak en çok doküman analizine yer verildiği; çalışma konusu ile ilgili olarak erkek araştırmacıların kadın araştırmacılara oranla daha çok çalışma yaptıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Eğitimi, Müzik, Müzik Eğitimi, Lisansüstü Tezler.


Detail

CONTENT