TR
DERG HAKKýNDA

Çok kýymetli akademisyen meslektaþlarýmýz. “Avrasya Eðitim ve Literatür” dergisi bugün internet ortamýnda yayýmlanan, uluslararasý, hakemli bir “Eðitim ve Literatür” dergisidir.

Uluslararasý Hakemli ve Alan indeksli Avrasya Çalýþmalarý Dergimiz 2015 yýlýnda yayýn hayatýna girmiþtir. Dergimizde Eðitim ve Literatür ile ilgili her konuda hazýrlanan özgün, derleme ve araþtýrma konulu çalýþmalara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararasý hakemli ve akademik bir dergidir. Eðitim, Literatür ve Eðitim Bilimlerinin disiplinlerine ait olan çalýþmalar kabul edilmektedir. 

Dergimizin yazý dili öncelikli olarak Türkçe, Ýngilizce ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diðer dillerde yazýlmýþ makaleler de yayýma kabul edilmektedir. Bilim evrenseldir. Yapýlan her türlü bilimsel çalýþmaya bilimsel etik çerçevesinde destek ve katký saðlamak amacýyla oluþturduðumuz bu yapý içerisinde kendisini görmek isteyen, bende bu çatýnýn altýnda bulunmak istiyorum ve deðer katmak istiyorum diyen baþta yazar ve yazarlara, hakem, bilim ve danýþma kurulu üyelerine kapýmýz ve gönlümüz açýktýr. Birçok alanda faaliyet gösteren yayýn organý içerisinde yerimizi almak, bilim ve akademi dünyasýna bir takým deðerler katmak arzusunda olduðumuzu belirtmek isteriz. Hedef ve amacýmýz en nitelikli, kaliteli ve bilime hizmet eden çalýþmalarýn okuyucu ve araþtýrmacýlara ulaþtýrýlmasýdýr. Ayný zamanda Sosyal Bilimler alanýnda yapýlan akademik araþtýrmalarý, incelemeleri ve çalýþmalarý dergimiz çatýsý altýnda bir araya getirmektir. Dergimiz Sosyal Bilimler alanýna giren her konudaki özgün ve bilimsel yazýlara kapýlarýný açýk tutulmaktadýr. 

Dergimizde hiç kimseye farklý bir avantaj saðlanmamaktadýr. Yýlda dört sayý olarak çýkardýðýmýz dergimiz Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarýna denk gelecek þekilde yayýn çýkarmaktadýr. Dergimize gönderilen çalýþmalar öncelikli olarak editör kurulundan geçmekte ve onay alan çalýþmalar ilgili alan hakemlerine gönderilmektedir. Her bir çalýþma iki alan hakemi tarafýndan deðerlendirilmekte ve onay alan çalýþmalar yayýna alýnmaktadýr. Bir çalýþmanýn sadece iki kez düzeltmesi istenmektedir. Ýki düzeltme de talep edilen eksiklikler giderilmediyse çalýþma otomatik olarak ret edilmektedir. Dergimizin iþleyiþi ve yapýlan her türlü iþlem sistem üzerinden takip edilmektedir. Tamamen internet ve web tabanlý çalýþan sistemde her türlü kayýt derginin internet tabanýnda kayýtlý tutulmaktadýr. Ýlgili sayýda ayný yazarýn sadece bir çalýþmasýna yer verilmektedir. Ayný yazara ait birden fazla çalýþma gelecek sayýlarda yayýnlanmak üzere sýraya alýnmaktadýr. Fakat farklý çalýþma ve çoklu yazar durumunda dergimiz yayýn kurulunun onayý ile yayýna alýnabilmektedir. Bu durum sadece dergimize ait iþletilir hiçbir hak ve hukuki bir yaptýrým dergimize uygulanamaz. 

Dergimiz de 2015 yýlý Nisan sayýsý itibariyle APA 5 sistemi uygulanmaktadýr. Dil ve araþtýrma konusuna önem verilmektedir. Hiçbir þekilde direkt alýntý yapýlmasýna izin verilmez. Ýnternet kullanýmýnda ve internetten yapýlan alýntýlarda mutlaka alýntý yapýlan internet adresinin linki kullanýlmalý ve alýntýnýn yapýldýðý tarih belirtilmelidir. Ayrýca etik kurul onayý gerektiren çalýþmalarda ve araþtýrmalarda mutlaka kurulun verdiði kabul onayý tarafýmýza iletilmelidir. Hakem sürecini olumlu tamamlasa bile etik raporunun onaylý hali dergimize ulaþmadýkça çalýþma yayýna alýnmaz. Bu konuda hiçbir yazar ve araþtýrmacý dergi üzerinde bir hak iddiasýnda bulunamaz. 

Dergimizde yayýn telif hakký sözleþmesi kullanýlmamaktadýr. Yine de yayýn kurulu ve editörler kurulu gerekli gördüðü durumda yazar ya da yazarlardan bu telif hakký devir sözleþmesi istenebilir. 

Dergimize gönderilen yayýnlar daha önce bir baþka dergiye gönderilmemiþ olmalý, ret ya da ayný anda farklý dergilerde deðerlendirmede bulunmamalýdýr. Ayrýca hiçbir koþul ve þarta baðlý olmaksýzýn dergimiz gelen çalýþmalarý hakem sürecine almadan ret etme hakkýna tek taraflý olarak sahiptir. Bu durumda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasýnda bulunamazlar. 

Dergimizde deðerlendirilen yayýnlarýn hangi hakem veya hakemler tarafýndan deðerlendirildiði konusunda yazar ya da yazarlar bilgi sahibi olamaz. Bu durum sadece dergi editörlerine aittir. Dergimiz tamamen internet ortamlý ve web tabanlýðý olduðu için yazarlar kendi üyelik panelinden iþleyiþe dair bilgileri takip edebilirler. Yine çalýþmalarýna iliþkin bilgileri mail yolu ile de edinebilirler. 

Dergimizde deðerlendirme sürecine alanýn çalýþmalar dergi yönetiminin izni olmaksýzýn geri çekilemez bu yönde bir hak iddiasýnda bulunulamaz. Her koþulda ve hukuki durumda dergimizdeki kayýtlar dikkate alýnýr ve yazar ya da yazarlarýn lehine ya da aleyhine kullanýlýr. Oluþabilecek intihal ve hukuksal sorunlarda dergimiz hukukçularý “Avukatlarý” dergimizin ve diðer kiþilerin haklarýný korumak adýna her türlü iþlem hakkýna tek taraflý olarak sahip bulunmaktadýr. 

Gelen yayýnlarýn deðerlendirme süreci iki aydýr. Fakat deðerlendirmede oluþabilecek sorunlar nedeni ile bu durum uzayabilmektedir. Hakem deðerlendirme sürecinde yaþanabilecek ya da yaþanan sorunlarda dergimiz bilim kurulu devreye girmekte ve gerekli deðerlendirmeyi yaparak yayýn hakkýnda karar vermektedir. Bilim kurulunun aldýðý kararlar kesin kararlar olup dergi yönetimi de bu kararlara harfiyen uymaktadýr. Bu kararlar üzerinde hiçbir deðerlendirme yapýlamaz. Kabul edilen ve hakem deðerlendirme sürecini tamamlayan yayýnlar ileri sayýlarda yayýnlanmak üzere sýraya alýnabilir. Bu durumda yazar ya da yazarlara yazýlý belge verilir. Bu belgelerdeki bilgiler yazar ya da yazarlar tarafýndan kabul edilmek zorundadýr. Yayýnýn hangi sayýda yayýnlanacaðýna ancak dergi yayýn kurulu karar verir. Bu konuda hiçbir yazar bir hak iddiasýnda bulunamaz. Dergimize yaptýrým uygulayamaz. 

Dergimizde yayýnlanan çalýþmalar dergimiz referans gösterilerek kullanýlabilir. Referans gösterilmeden kullanýlan yazýlar hakkýnda ilgili kullanýcýya yönelik hukuki yaptýrým uygulanýr. Bu konuda tüm sorumluluk kullanýcýya aittir. 

Bilimsel içerik içermeyen ve bilime yenilik kazandýrmayan hiçbir çalýþma dergimizde kabul görmemektedir. Bu tip çalýþmalara dergimizde yer verilmemektedir. 

Dergimiz Eðitim ve Literatür ile ilgili her alandan yayýn kabul etmektedir. Eðitim ve Literatür ile ilgil her türlü çalýþma dergimizde deðerlendirilmektedir. 

ÇERK