TR
YÖNETÝM KURULU

BAÞKAN

Prof. Dr. Kutluk Kaðan SÜMER


ÜYELER

Prof. Dr. Sabri SÜMER

Prof. Dr. Hayati BEÞÝRLÝ

Prof. Dr. Murat Çak

Prof. Dr. Ýlyas TOPSAKAL

Doç. Dr. Kürþat GÜLBEYAZ

Prof. Dr. Toðrul ÝSMAYIL

Doç. Dr. Ünsal Umdu TOPSAKAL

Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSÝZ

Dr. Öðretim Üyesi Zeki SEVEROÐLU

Dr. Öðretim Üyesi Muhsin KADIOÐLU

Dr. Öðretim Üyesi Hatice Funda SEZGÝN

Dr. Öðretim Üyesi Ferhat ERÇÝN


DERGÝ YÖNETÝM KURULUNUN GÖREVLERÝ

Dergi yönetim kurulu derginin her türlü hukuki ve iþleyiþ sürecine iliþkin yönetimi gerçekleþtirir. Derginin bütün organlarýnýn üzerinde yer alýr. 


Dergi yönetim kurulu baþkaný derginin baþ editörüdür. Alýnan kararlarda çoðunluk kararý dikkate alýnýr. Dergi yönetim kurulu içerisinde toplam 13 üye bulunur. Bu üyelerin %51’nin verdiði ve ortak bir kararda birleþtiði karar kesin karardýr. Gerekli bir durumda hakem onayýndan geçmiþ olsa bile yönetim kurulu kararýyla bu ilgili yayýn ve çalýþmanýn yayýnlanmamasý konusunda karar alýnýr ve uygulanýr. Bu durumda yazar/yazarlar hiçbir hak talebinde bulunamaz ve dergiye bir yaptýrým uygulayamaz. 


Dergi yönetim kurulu belirli dönem ya da aralýklarda derginin iþleyiþine yönelik hakem tayini, hakem kabulü ya da reddi, hakem onayýndan geçen çalýþmanýn deðerlendirilmesi ya da incelenmesi, intihal olgusu, derginin yayýn kriterlerine uygun olup olmama durumu, özel sayý çýkartýmý, kongre ya da konferanslarda sunulan bildirilerin özel sayý olarak yayýnlanmasý, yeni disiplin ya da bilim alanlarýna yer verilmesi, dergi idaresinin þekillendirilmesi, editör tayini, alan editörlerinin görevlerinin belirlenmesi ya da yeniden yapýlandýrýlmasý, indekslerle olan iliþkiler konusundaki çalýþmalar, resmi yazýþmalar ve kabul yazýlarýnýn düzenlenmesi iþlemleri gerçekleþtirilir. Bu iþlemler üzerinde hiçbir kurul, kiþi, hakem, kuruluþ, yazar ya da diðer farklýlýklara sahip kiþi ya da kurumlar söz sahibi olamaz öneride bulunamaz. 


Yönetim kurulu kararlarý kesin ve kati karar olup hukuki ve deðiþtirilemez netlik içerir. Dergi ile ilgili her türlü iþlem, sayýlar ve sayýlarda yer alacak çalýþmalara iliþkin hakem raporlarý, deðerlendirme yapan hakem bilgileri ve diðer iþleyiþlere iliþkin bilgiler dergi yönetim kurulu onayý ile gerçekleþtirilir. Bu iþlemler dergi yönetim kurulunun onayý ile hayata geçirilir ve ilgili sayý sisteme yüklenir. Dergi yönetim kurulunun onayladýðý ve sisteme yüklenen çalýþmalar üzerinde hiçbir deðiþiklik yapýlamaz yapýlmasý da istenemez. 


Dergi ile ilgili her türlü iþleyiþ dergi yönetim kurulunun bilgisi ve onayý ile gerçekleþtirilir.

ÇERK